Predmetnik

1. semester

Zap. št. Učna enota Nosilec
1 Mednarodno prarvno varstvo manjšin v Sloveniji in diaspori
The International Legal Protection of Minorities in Slovenia
Prof. dr. Mitja Žagar,
Doc. dr. Sara Brezigar
2 Kontaktno slovensko jezikoslovje v alpsko-jadranskem prostoru
Contact Slovene Linguistics in the Alpine-Adriatic Area
Prof. dr. Rada Cossutta, doc. dr. Tina Rožac
3 Okoljski vidiki trajnostnega razvoja Slovenije v evropskem in globalnem kontekstu
Environmental Aspects of Sustainable Development of Slovenia
Doc. dr. Andrej Sovinc
4 Naravna in kulturna dediščina Slovenije v evropskem kontekstu
Nature and cultural heritage of Slovenia in European context
prof. dr. Lovrenc Lipej
5 Kreativno pisanje
Creative Writing
dr. Dimitrij Rupel
doc. dr. Tina Rožac

2. semester

Zap. št. Učna enota Nosilec
1 Zgodovina Slovencev in obča zgodovina do 18. stoletja
Slovenian and General History Until 18th Century
Prof. dr. Darko Darovec
2 Od kulture do države : narodni/nacionalni koncepti, programi in ideologije
From Culture to State: National Concepts/Programs and Ideologies
Zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel

Zasl. Prof. dr. Peter Jambrek

Prof. dr. Tine Hribar
3 Slovenska in evropska sodobna zgodovina
Slovenian and European Contemporary History
Doc. dr. Urška Lampe
4 Slovenska in evropska književnost
Slovenian and European Literature
Prof. dr. Janko Kos
5 Kultura na Slovenskem
Culture in Slovenia
Prof. dr. Polona Tratnik

3. semester

Zap. št. Učna enota Nosilec
1 Slovenska teologija
Slovenian Theology
Doc. dr. Vojko Strahovnik
2 Evropska integracija
European Integration
Izr. prof. dr. Matej Avbelj
3 Ustanovitev in ustava Republike Slovenije
Establishment of the Republic of Slovenia and Constitution of the Republic of Slovenia
Nosilec:
Zasl. prof. dr. Peter Jambrek,
Soizvajalca:
izr. prof. dr. Matej Avbelj, prof. dr. Drago Zajc
4 Slovenski jezik in književnost
Slovenian Language and Slovenian Literature
Doc. dr. Tina Rožac
5 Slovenska zgodovina umetnosti
Slovenian Art History
Doc. dr. Ines Vodopivec

4. semester

Zap. št. Učna enota Nosilec
1 Položaj Slovenije v mednarodni skupnosti ter geopolitični in geostrateški položaj Slovenije
Slovenia's Position in the International Community / Geopolitical and Geostrategic Position of Slovenia
Zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel
2 Upravljanje različnosti: etnična raznolikost v Sloveniji in Evropi
Management of Diversities: Ethnic Pluralism in Slovenia and Europe
Prof. dr. Mitja Žagar
3 Slovenska novejša zgodovina
Modern Slovenian Art
Doc. dr. Urška Lampe
4 Slovenska filozofija
Slovenian Philosophy
Prof. dr. Dean Komel
5 Knjižna in bralna kultura na Slovenskem
Book and Reading Culture in Slovenia
Doc. dr. Ines Vodopivec

5. semester

Zap. št. Učna enota Nosilec
1 Demografija
Demography
Izr. prof. dr. Mojca Novak
2 Znameniti Slovenci
Famous Slovenes
Doc. dr. Urška Lampe
3 Novejša slovenska umetnost
Slovenian Contemporary History
Red. prof. Dušan Kirbiš, akad. slik.
4 Gospodarska infrastruktura: prostor, komunala, energetika, promet, komunikacije
Inftrastructure: Spatial Infrastructure, Public Infrastructure, Energy Infrastructure, Transport Infrastructure, Communication Infrastructure
Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj
5 Filozofija medkulturnosti
Philosophy of Inter-culturality
Izr. prof. dr. Bojan Žalec
6 Država, demokracija in tranzicija
State, Democracy and Transition
Zasl. prof. dr. Peter Jambrek

6. semester

Zap. št. Učna enota Nosilec
1 Izbirni predmet 1  
2 Izbirni predmet 2  
3 Izbirni predmet 3  
4 Izbirni predmet 4  
5 Praksa  
6 DIPLOMSKO DELO  

Izbirni predmeti

Zap. št. Predmet Nosilec
1 Institucionalna mreža socialne države: šolstvo, zdravstvo, kultura, zaposlovanje, socialno varstvo
Welfare State Policy: Education, Health Care, Culture, Employment, and Social Security and Social Welfare
Izr. prof. dr. Mojca Novak
2 Položaj, pristojnosti, ugled in (ne)sodelovanje Slovencev v Avstro-Ogrski, Jugoslaviji in EU
Position, Responsibilities, Reputation and Participation of Slovenians in Austria-Hungary, Yugoslavia and the European Union
zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel
3 Kultura v dobi poznega kapitalizma
Culture in in the Age of Late Capitalism
izr. prof. dr. Polona Tratnik
4 Miti in popularna kultura
Myths and Popular Culture
izr. prof. dr. Polona Tratnik
5 Totalitarni režimi in Slovenci 1941-1990
Totalitarian Regimes and Slovenes (1941-1990)
doc. dr. Tamara Griesser Pečar
6 Slovenske gospodarske panoge in finančne panoge in korporacije
Slovenian Leading Industries and Corporations
Vito Bobek, Anita Maček

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00