Vpisne informacije

Stopnja študija

Prva stopnja.

Trajanje študija

Študij po programu Slovenski študiji 1. stopnja traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana

Prijavni roki

  1. rok: 26. 2. - 29. 3. 2019

  2. rok: 22. 8. – 29. 8. 2019

  3. rok: 25. 9. - 26. 9. 2019 (do 12. ure)

Vpisni roki

  1. rok: 26. 7. – 14. 8. 2019

  2. rok: 25. 9. – 30. 9. 2019

  3. rok: 27. 9. - 30. 9. 2019

 

Po zaključku posameznega vpisnega roka se kandidat lahko izjemoma vpiše v študij, v katerega je bil sprejet, če obstajajo za to utemeljeni razlogi in če so na študijskem programu še prosta vpisna mesta.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Slovenski študiji se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,

  2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmeti ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča opravljanje maturitetnega izpita iz enega od predmetov: zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija ali ekonomija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

kandidatih iz točke b) glede na:

kandidati iz točke c) glede na:

Izredni študij

Fakulteta organizira posebne oblike študija za izredne študente.

Vpisna mesta 2019/2020

Izredni študij: 20 mest