Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Prvi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 6. februarja do 30. marca 2018.

Drugi prijavni rok za vpis po merilih za prehode poteka od 1. do 15. septembra 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠhttp://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija, v spremnem dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. Priloge morajo biti v originalu ali overjena fotokopija.

Priloge k prijavi, ki jih kandidat pošlje na fakulteto, so:

IME PRILOGE

OPIS

OZNAKA

NAČIN ODDAJE

Dokazilo o srednješolski izobrazbi

original ali overjena kopija dokazila o pridobitvi ustrezne srednješolske izobrazbe

obvezna

Po pošti

Dokazilo o diplomiranju

original ali overjena kopija potrdila o diplomiranju, v primeru, da je kandidat pred tem že zaključil kakršno koli visokošolsko izobraževanje

Obvezna za kandidate, ki so že zaključili katero koli visokošolsko izobraževanje

Po pošti

Potrdilo o opravljenih izpitih

original ali overjena kopija potrdila o opravljenih izpitih za morebitno priznavanje izpitov na FSMS.

Obvezno za kandidate, ki uveljavljajo priznavanje izpitov

Po pošti

Kopija osebnega dokumenta

obvezna

Po pošti

Kot pravočasna se upošteva pod:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:

FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE

PREDOSLJE 39, 4000 KRANJ, SLOVENIJA

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni.

Vpis v 2. letnik

Vpisni pogoji

V univerzitetni študij Slovenski študiji I. stopnje se lahko vpišejo:

  • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje;

  • diplomanti visokošolskega strokovnega študija, ki niso opravili mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;

  • študentje dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 2. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;

  • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994;

  • diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje in so višješolski študij končali s povprečno oceno najmanj 8.

Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. letnika programa Slovenski študiji 1. stopnja. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Vpis v 3. letnik

Vpisni pogoji

V univerzitetni študij Slovenski študiji 1. stopnje se lahko vpišejo:

  • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov s študijskih področij humanistike, družbenih in poslovnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje;

  • diplomanti visokošolskega strokovnega študija s študijskih področij humanistike, družbenih in poslovnih ved ter prava, ki niso opravili mature, če so končali visokošolski strokovni študij s povprečno oceno najmanj 8;

  • študentje dodiplomskih študijskih programov s študijskih področij humanistike, družbenih in poslovnih ved ter prava, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Slovenski študiji 1. stopnje in izpolnjujejo pogoje za vpis v 3. letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;

  • diplomanti višješolskega študijskega programa, sprejetega pred 1. 1. 1994.

Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz predmetov 1. in 2. letnika programa Slovesnki študiji 1. stopnje. Natančne informacije dobijo kandidati na fakulteti.

Novice

O fakulteti

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije
Mestni trg 23
1000 Ljubljana


Referat

Kontaktna oseba:
Suzana Dejić, referentka za študentske in študijske zadeve

T: +386 5 934 47 62

E: referat@fsms.nova-uni.si


Uradne ure:

pon - čet: 8:30 do 15:30
pet: 8:30 do 14:30


Uradne ure po telefonu:
pon - pet: 10:00 do 12:00